PROXECTO PEL-RURINNOVA (EMP-POEJ FSE)

PEL-RURINNOVA identificará e mobilizará o potencial dos territorios rurais da provincia da Coruña ao través de medidas centradas na mellora das taxas de emprendemento entre persoas mozas, a cohesión social e o desenvolvemento sustentable dun xeito eficiente; creando sinerxías coas medidas estratéxicas impulsadas pola Deputación da Coruña para promover o desenvolvemento territorial e contidas no "Plan de Emprego Local 2016-2019".

PEL-RURINNOVA fai unha aposta polas AXUDAS AO EMPRENDIMIENTO DE PERSOAS MOZAS NO MEDIO RURAL como peza fundamental para a xeración de oportunidades económicas en áreas relativamente menos urbanizadas da provincia da Coruña que favorezan a inserción social e profesional deste colectivo vulnerable.

O programa enmárcase dentro das estratexias de desenvolvemento rural que operan sobre o territorio có obxectivo específico de mellorar a taxa de emprendemento da mocidade non ocupada e non integrada nos sistemas de educación ou formación.

PEL-RURINNOVA formularase tanto ao través da creación de incentivos económicos ao autoemprego como do acompañamento durante o proceso de desenvolvemento e consolidación de plans e liñas de negocio.

O obxectivo xeral de PEL-RURINNOVA é mellorar os niveis de autoemprego e iniciativa empresarial entre as mozas e mozos menores de 30 anos no territorio rural da provincia da Coruña.

PEL-RURINNOVA inclúe catro obxectivos específicos:

Promover a xeración de espazos de traballo compartido entre as persoas mozas.
Promover a igualdade de oportunidades entre a mocidade incidindo nas persoas en risco de exclusión social.
Loitar contra o declive demográfico en áreas rurais e a concentración da poboación en zonas urbanas.
Promover a cultura emprendedora

Os mozos e mozas participantes deberán residir durante todo o período de vixencia da subvención en algún dos 64 municipios obxecto da convocatoria e o seu centro de traballo deberá estar tamén situado nalgún deles.

concellos.png

A Deputación establecerá e publicará no Boletín Oficial da Provincia as bases específicas desta convocatoria de axudas definindo os Criterios de Concesión e Xestión:

  • Persoas beneficiarias:

As Axudas diríxense á mocidade de entre 16 e 29 anos empadroados/as nos concellos do territorio deste proxecto, que promovan iniciativas empresariais de nova creación ou se incorporen ao réxime de autónomos nunha empresa xa existente e que cumpran os requisitos que se establezan nas bases reguladoras e na convocatoria destas axudas.

  • Importe da axuda:

As persoas beneficiarias percibirán unha axuda económica co obxecto de proporcionarlles apoio durante a fase inicial dos seus proxectos profesionais de autoemprego nos seguintes termos:

A contía da axuda pola súa alta como traballador/a autónomo/a será igual ao resultado de multiplicar o Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vixente polo número de meses que estean dados/as de alta no réxime de autónomos correspondente (sempre que sexa superior a 6 meses ata un límite de 12 meses) e por 0,75.
Para poder obter financiamento, a actividade profesional inherente a este proxecto deberá ser exercida de modo efectivo ao longo do período temporal declarado. Nos proxectos de autoemprego, considerarase, ademais, tempo de exercicio efectivo, aquel que, no seu caso e de xeito xustificado, se houbera dedicado ao acondicionamento inicial do centro de trabalo, sen que dito período poida exceder os dous meses

  • Solicitude da axuda:

O período de solicitude da axuda para iniciar proxectos empresariais con cargo ao PEL_RURINNOVA determinarase nas bases da convocatoria e en ningún caso poderá superar a data final de execución do proxecto.
Realizarase por procedementos electrónicos a través da Plataforma SUBTEL desta Deputación

 Logo_DepPEL_Azul.png ministerio.gif   logo-ue-fondo-social.png

Visítanos en   Chámanos ao 981 080 509, escríbenos a  pel@dacoruna.gal , realiza unha consulta (formulario) ou solicita unha cita presencial X